top of page

Tammisaloseura ry.:n säännöt

Hyväksytty yhdistysrekisterissä 15.11.2007
 

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Tammisaloseura ry., ruotsiksi Tammelund Sällskapet rf., ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimialueena Tammisalon saari. Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton

 

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on

- työskennellä toimialueensa sivistyksellisten, sosiaalisten ja taloudellisten olojen kehittämiseksi sekä viihtyisyyden 
lisäämiseksi alueellisen omaleimaisuuden ja paikalliset erityispiirteet huomioiden,
- toimia kokonaisvaltaisen kotiseututyön, paikalliskulttuurin, ympäristönsuojelun ja maisemanhoidon sekä matkailun aloilla,
- olla toimialueensa asukkaiden ja eri yhteisöjen yhdyssiteenä,
- syventää asukkaiden kotiseuduntuntemusta ja paikallishenkeä, 
- pyrkiä kaikin tavoin lisäämään asukkaiden kiintymystä kotiseutuunsa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

- toimialueensa asukkaiden etujärjestönä osallistuu aluetta koskevaan suunnitteluun ja pyrkii vaikuttamaan 
päätöksentekoon,
- tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja viranomaisille, 
- on yhteistyössä kotiseututyön keskusjärjestöjen, kunnan sekä muiden samoja päämääriä toteuttavien yhteisöjen kanssa,
- suorittaa ja tukee kotiseutua koskevaa tallennus-, tutkimus- ja julkaisutoimintaa,
- harjoittaa museotoimintaa,
- järjestää kokouksia, luento- ja esitelmätilaisuuksia sekä muuta yhdistyksen sisäistä ja ulospäin suunnattua koulutus- ja tiedotustoimintaa,
- järjestää kotiseutupäiviä sekä muita juhla-, taide- ja viihdetilaisuuksia,
- toimeenpanee näyttelyjä, retkiä ja opintomatkoja,
- edistää asukkaiden omatoimisuutta ja tukee paikallista harrastustoimintaa, 
- pyrkii muillakin samankaltaisilla tavoilla toteuttamaan yhdistyksen tarkoitusta ja tavoitteita.

Toimintansa tukemiseksi yhdistyksellä

- on oikeus ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia, omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta, harjoittaa alaan liittyvää kustannustoimintaa, tavanomaista kioskikauppaa ja kahvilaliikettä yhdessä paikassa sekä asianmukaisella luvalla toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräystä.

 

3 § Jäsenistö Yhdistyksen jäseniä ovat:

1. varsinaiset jäsenet
2. kannattavat jäsenet
3. kunniajäsenet ja kunniapuheenjohtajat

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

Jäsenten ennen tätä sääntömuutosta saavuttamat etuudet säilyvät.

 

4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

 

5 § Liittymis- ja jäsenmaksut

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmällä päättää syyskokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

 

6 § Hallitus

Yhdistyksen toimintaa suunnittelee ja johtaa syyskokouksen yhdistyksen jäsenistä valitsema hallitus, johon kuuluu vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja sekä neljästä kuuteen (4-6) kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua jäsentä ja yhdestä kuuteen (1-6) varajäsentä. Hallituksen jäsenistä ja varajäsenistä on vuosittain puolet erovuorossa. Jäsenten erovuorot määrätään ensin arvan, sitten vuoron mukaan.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä kutsuu keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt vuodeksi kerrallaan.

Hallitus voi asettaa keskuudestaan juoksevien asioiden hoitamista ja asioiden valmistelua varten 3-4 jäsenisen työvaliokunnan.

Hallitus voi asettaa avukseen sääntöjen edellyttämiä tehtäviä varten sille vastuunalaisia pysyviä tai tilapäisiä toimikuntia ja jaostoja.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kolme jäsentä sitä vaatii ja on päätösvaltainen kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet muista jäsenistä on läsnä.

 

7 § Nimenkirjoittajat

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai toinen heistä taloudenhoitajan tai sihteerin kanssa.

 

8 § Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

 

9 § Kokoukset

Yhdistyksen varsinaiset kokoukset ovat kevätkokous ja syyskokous. Kevätkokous pidetään ennen maaliskuun loppua ja syyskokous loka-joulukuun aikana.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty jollekin hallituksen jäsenelle.

Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle syyskokouksen määräämällä tavalla joko ilmoittamalla kirjeitse jokaiselle jäsenelle tai yhdistyksen julkisella ilmoitustaululla tai niissä lehdissä, joista syyskokous päättää. Kokouskutsu on toimitettava vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

10 § Äänioikeus

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

11 § Kevätkokous

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

2. Todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus.

3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

4. Esitetään edellisen vuoden vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto.

5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

6. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.


12 § Syyskokous

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.

2. Todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus.

3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

4. Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma.

5. Määrätään seuraavan vuoden liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet ja maksuaika.

6. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista.

7. Hyväksytään seuraavan vuoden talousarvio.

8. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä.

9. Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi.

10. Valitaan jäsenet ja varajäsenet hallitukseen erovuoroisten jäsenten tilalle.

11. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja näille varamiehet tarkastamaan 
seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa.

12. Päätetään yhdistyksen kokouksen koollekutsumistavasta 9 §:n 
määräämissä rajoissa.

13. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

13 § Sääntöjen muuttaminen

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä ainoastaan yhdistyksen kokouksessa. Muutosehdotuksen on tällöin hyväksytyksi tullakseen saatava vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

 

14 § Yhdistyksen purkaminen ja lakkauttaminen

Ehdotus yhdistyksen purkamisesta on käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden väliä tulee olla vähintään yksi kuukausi ja ehdotuksen on hyväksytyksi tullakseen saatava kummassakin kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi sen varat luovutetaan kotiseututyötä edistävään tarkoitukseen jälkimmäisen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

bottom of page